วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 34 ฉบับที่ 1
(มิถุนายน 2561)

  รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1) (Update วันที่ 10 พ.ค. 2559)
  ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ปี พ.ศ. 2558

Research Article Template

Review Article Template

หลักเกณฑ์การเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์
Criteria for writing manuscript for publication


วารสารวิทยาศาสตร์ มศว มีค่า impact factor ปี 2559 = 0.271

และมีค่า impact factor 3 ปีย้อนหลัง (2557-2559) = 0.313

(อ้างอิงจากเว็บไซต์ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย : http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html)

 

วารสารวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการวิจัย การศึกษา ค้นคว้า และทัศนะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตรศึกษา
  2. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทัศนะและข้อคิดเห็นทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตรศึกษา
  3. ส่งเสริมและเผยแพร่บทบาท ความสำคัญ และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตรศึกษา ต่อการพัฒนาสังคม

 

กองบรรณาธิการ

  ที่ปรึกษา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)

  บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์สิริธร สโมสร

  รองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงศ์ พินิจค้า

  กองบรรณาธิการที่เป็นบุคคลภายนอก

ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์
ศาสตราจารย์ ดร.ทวี  ตันฆศิริ
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีป ศิริรัศมี
ศาสตราจารย์ ดร.วิรุฬห์ สายคณิต
ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน
ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สุขสำราญ
ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล
ศาสตราจารย์อำนวย ขนันไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เสวตวิวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดา แฮร์บส์ท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์

  กองบรรณาธิการที่เป็นบุคคลภายใน

อาจารย์งามจิต ไพรงาม
อาจารย์วิศรุตตา อัตถากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล
อาจารย์ศิรินันท์ แก่นทอง
อาจารย์ปณิธาน วนากมล
อาจารย์อนิษฐาน ศรีนวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อโนชา  หมั่นภักดี

  เจ้าหน้าที่ประจำกองบรรณาธิการ

นางสาวนพวรรณ หงษ์ทอง
นายสัญญา  พาลุน
นางสาวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม
นางสาวปราณี ประสงค์

 

ติดต่อ

  เจ้าของ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  สำนักงาน

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

  โทรศัพท์

+66 2649 5000 ต่อ 18212

  แฟกซ์

+66 2260 0128

  อีเมล์

scjournal@g.swu.ac.th