ภาคเรียนที่ 1/2560

คณิตศาสตร์
ชื่อวิชา มคอ. 3 - 4
คณ 102 เทคโนโลยีสำหรับคณิตศาสตร์ 1
 คณ 111 คณิตศาสตร์ 1
 คณ 115 แคลคูลัส 1
 คณ 323 พีชคณิตเชิงเส้น 1
 สถ 111 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 

เคมี
ชื่อวิชา มคอ. 3 - 4
คม 107 เคมีพื้นฐาน 1
 คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
 คม 197 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 
 คม 525 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในเคมีอินทรีย์ 
 คม 527 ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ขั้นสูง 
 คม 654 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 
 คม 655 เทคนิคการแยกสาร 

 

เทคโนโลยีชีวภาพ
ชื่อวิชา มคอ. 3 - 4
ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 
ทช 502 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ   
ทช 621 ภูมิคุ้มกันวิทยาขั้นสูง 
ทช 691 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
ทช 791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 1 
ทช 612 วิธีการวินิจฉัยปรสิตทางการแพทย์ และสัตวแพทย์

  

ฟิสิกส์
ชื่อวิชา มคอ. 3 - 4
ฟส 602 คณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ 
ฟส 614 กลศาสตร์คลาสสิก     
ฟส 632 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 

  

วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชื่อวิชา มคอ. 3 - 4
อป 115 การเจียระไนเบื้องต้น
 อป 101 การคิดอย่างเป็นระบบและแผนภาพทางความคิดสาหรับเครื่องประดับ
 อป 292 ฟิสิกส์สำหรับอัญมณีและเครื่องประดับ
อป 293 เคมีสำหรับอัญมณีและเครื่องประดับ 
อป 131 ออกแบบเครื่องประดับเพื่อการผลิต 

 

วัสดุศาสตร์
ชื่อวิชา มคอ. 3-4
วส 501 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ
 วส 502 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
 วส 591 ระเบียบวิธีวิจัย 
วส 592 สัมมนาวัสดุศาสตร์ 1

 


 

วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อวิชา มคอ. 3-4
คพ 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 คพ 121 วิทยาการคอมพิวเตอร์และการโปรแกรมเบื้องต้น

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ชื่อวิชา มคอ. 3-4
วษ 651 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 วษ 655 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 1
 วษ 511 ความรู้หลักวิทยาศาสตร์ 1 
วษ 653 ประวัติ ธรรมชาติและปรัชญาวิทยาศาสตร์