ที่อยู่/โทรศัพท์

114 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคาร 19)
ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 18407
โทรสาร. 0-2260-0128

สำนักงานคณบดี
อาคาร 19 ชั้น 3B
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 18407

ภาควิชาคณิตศาสตร์
อาคาร 10 ชั้น 1
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 18051

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
อาคาร 19 ชั้น 14
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 18701

ภาควิชาเคมี
อาคาร 15 ชั้น 2
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 18201

ภาควิชาชีววิทยา
อาคาร 10 ชั้น 1
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 18101

ภาควิชาฟิสิกส์
อาคาร 10 ชั้น 5
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 18163

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาคาร 19 ชั้น 17
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 18660

 

 

เดินเข้าคณะฯ

เดินทางจากท่าเรือประสานมิตร - คณะวิทยาศาสตร์

จากสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) - คณะวิทยาศาสตร์

จากถนนเพชรบุรี - คณะวิทยาศาสตร์

จากซอยสุขุมวิท 23 - คณะวิทยาศาสตร์


 

Feedback

ข้อมูลติดต่อของคุณ

รายละเอียด

Feedback Comments