ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567

 

          ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือก “ศิษย์เก่าดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบโล่ ให้แก่ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับศิษย์เก่า ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นิสิต ศิษย์เก่าและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

           ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567
           แบบฟอร์มประวัติและผลงานผู้ถูกเสนอชื่อ

          โดยเปิดรับการเสนอชื่อฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร E-mail: pornthipb@g.swu.ac.th หรือ thammanoon@g.swu.ac.th โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11336, 18445

_______________________________________________

Print
424

Categories

Archive