3 ต.ค. 2017

ขอเชิญ ใช้สิทธิเลือก “ผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน” เพื่อเป็นคณะกรรมการในการสรรหาคณบดี

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  / 

          ขอเชิญ ผู้ปฏิบัติงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเลือกผู้แทน) ใช้สิทธิเลือก “ผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน” เพื่อเป็นคณะกรรมการในการสรรหาคณบดี ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 8.30 - 14.00 น. ณ ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

         ทั้งนี้สามารถดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้แทนได้ที่ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

 

หมายเหตุ : *ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกผู้แทนฯ มีเหตุผล และความจำเป็นไม่อาจมาใช้สิทธิในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ให้ผู้มีสิทธิ เลือกผู้แทนฯ ยื่นความจำนงเพื่อใช้สิทธิเลือกผู้แทนฯ ใส่ซองปิดผนึกและยื่นเสนอต่อ ประธานคณะกรรมการเลือกผู้แทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเลือกผู้แทน (นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช) ในระหว่างวันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19)

คณะกรรมการเลือกผู้แทน : อาจารย์สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก  นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช  นางสาวกุสุมา สุขใหม่  นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี โทร.18415, 18408

Print

Number of views (484)      Comments (0)

Tags:

x