7 ก.ย. 2018

ประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับร่าง)

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "ประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับร่าง)" ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บุคลากรทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการประชาพิจารณ์ แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะให้ได้มาซึ่งแผนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ และมีผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีทิศทาง เพื่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

-----------------------------
รายละเอียด กรุณาติดต่อ : งานนโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-6495000 ต่อ 18416 อีเมล์ sanya@g.swu.ac.th

Print

Number of views (555)      Comments (0)

Tags:

x

Archive