อาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ :
ภาควิชาคณิตศาสตร์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์   
2.
อาจารย์ ดร.สุวรรณา พันธุรัตน์   
3.
รองศาสตราจารย์อรพินท์ เจียระพงษ์   
4.
ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม   
5.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย บวรกิติวงศ์   
6.
รองศาสตราจารย์ศรีเสงี่ยม จักรใจ   
7.
อาจารย์สุภาลักษณ์ พงษ์สุธรรม   
8.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์   
9.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งระพี กรานคำยี 
10.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศา ชุตินารา 
11.
อาจารย์สาโรช เมาลานนท์
12.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีวรรณ งามสันติกุล 
13.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติวรรณ เพ็ญเพียร
14.
อาจารย์เมตต์ แย้มวงษ์ 
15.
รองศาสตราจารย์ยงยุทธ ธนูกฤติ
16.
อาจารย์ธนูชัย ภูอุดม 
17.
อาจารย์สายัณห์ โสธะโร

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสนพลพัฒน์ 
19.
อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ 
20.
อาจารย์ชัยวิชิต หาอาษา 
21.
อาจารย์ญานิน กองทิพย์ 
22.
อาจารย์กาญจนา พานิชการ 
23.
อาจารย์อุราพร ศุขะทัต 
24.
อาจารย์พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ 
25.
อาจารย์เสริมศรี ไทยแท้ 
26.
อาจารย์ศศิวิมล สุขพัฒน์ 
27.
อาจารย์วราภรณ์ วิยานนท์ 
28.
อาจารย์เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ์ 
29.
อาจารย์เอนก จันทรจรูญ 
30.
อาจารย์สุกัญญา หะยีสาและ 
31.
อาจารย์ชิรา ลำดวนหอม 
32.
อาจารย์ธงชัย บทมาตย์ 
33. อาจารย์ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์
34. อาจารย์ศิริรัตน์  สุขใส

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์จิตรพี ชวาลาวัณย์ 
2.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศณีวรรณ ภู่อารีย์ 
3.
อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่ำ
4. อาจารย์ ดร.สิริมนต์ ชายเกตุ 
5.
อาจารย์ชาติรส การะเวก

ภาควิชาเคมี
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา แต้มบรรจง  
2.
รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล ม่วงไทย  
3.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ ชัยนะกุล  
4.
รองศาสตราจารย์ ดร.ธารารัตน์ ศุภศิริ  
5.
อาจารย์ภัทณีญา ไชยสุข  
6.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนอ อัศวรุจานนท์  
7.
รองศาสตราจารย์ภาณี วัฒนโอฬาร  
8.
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาลักษณ์ ปรัชชญาสิทธิกุล
9. อาจารย์นิรันดร์ พงษ์พันธุ์ 
10.
อาจารย์อนัญญา ไตรบำรุงสุข 
11.
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิตย์ สุขสำราญ
12.
รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ตัณฑุลเวสส 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ ตั้งชวาล (เกษียณอายุราชการ) 14.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมสิน ดิสถาพร
15.
อาจารย์สุดาลักษณ์ โกเฮงกุล 
16.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา สัมพันธชิต
17. รองศาสตราจารย์สมพล มงคลพิทักษ์สุข (เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)
18.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพน ทองเรือง 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดุล ฉัตรทอง 
20.
อาจารย์ ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป 
21.
รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล (ย้ายแล้ว)
22.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์ 
23.
อาจารย์ ดร.พรพิมล ประยงค์พันธ์
24.
อาจารย์ ดร.สิริธร สโมสร 
25.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน
26.
อาจารย์งามจิต ไพรงาม 
27.
อาจารย์ ดร.วีณา เสียงเพราะ
28.
อาจารย์ ดร.พนารัตน์ อรุณรัติยากร 
29.
อาจารย์ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต
30.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร 
31.
อาจารย์ ดร.สุจิตรา ศรีสังข์
32.
อาจารย์ ดร.มณีกานต์ ชินวรรังสี 
33.
อาจารย์ ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์
34.
อาจารย์ ดร.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ
35.อาจารย์ ดร.รัชนก ปิ่นแก้ว
36.อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ
37.อาจารย์ ดร.สุเชาว์ ดอนพุดซา

ภาควิชาชีววิทยา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองแก้ว พู่พิทยาสถาพร   
2.
รองศาสตราจารย์สุมาลี เหลืองสกุล   
3.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวณิจ พรหมสุทธิรักษ์   
4.
ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล   
5.
อาจารย์จิตติมา เหมกิตติวัฒน์ 
6.
รองศาสตราจารย์สุภาพร สุกสีเหลือง 
7.
รองศาสตราจารย์นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ 
8.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ เรืองมณีไพฑูรย์ 
9.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิวรรณ พานิชชัยกุล 
10.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ เกียรติสุนทร 
11.
รองศาสตราจารย์สมใจ ศิริโภค 
12.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจีนาฎ โพธิเวชกุล 
13.
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ 
14.
รองศาสตราจารย์ธวัช ดอนสกุล 
15.
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนสุข รัตนภุมมะ 
17.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุณีย์ ลิ้มชูวงศ์ 
18.
อาจารย์ ดร.ประวัติ อังประภาพรชัย 
19.
อาจารย์วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์ 
20.
อาจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล 
21.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร 
22.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์ 
23.
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ 
25.
อาจารย์ ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์ 
26.
อาจารย์ภัทริน ศรีดุลยกุลย์ 
27.
อาจารย์ ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ 
28.
อาจารย์ ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย 
29.
อาจารย์ ดร.รักชนก โคโต 
30.
อาจารย์ ดร.ผ่องพรรณ ประสารกก

ภาควิชาฟิสิกส์
1 อาจารย์ ดร.อนุศิษฏ์ ทองนำ   
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา ศิลป์สกุลสุข   
3
รองศาสตราจารย์อรุณีย์ อินทศร   
4
อาจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ   
5
อาจารย์ ดร.นิตินัย อุดมกัน   
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องลดา วีระสัย   
7
รองศาสตราจารย์ ดร.ณสรรค์ ผลโภค   
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล ปีตะนีละผลิน   
9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกุล รัตนธรรมพันธ์ 
10
อาจารย์สมศักดิ์ มณีรัตนะกูล 
11
อาจารย์ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ 
12
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ 
13
อาจารย์มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ
14 อาจารย์ ดร.วิชุดา บุญยรัตกลิน 
15
อาจารย์อิทธิศักดิ์ ลัชชานนท์ 
16
อาจารย์ ดร.สิริ สิรินิลกุล 
17
อาจารย์จามรี อมรโกศลพันธ์ 
18
อาจารย์ ดร.ธนภรณ์ โตโสภณ 
19
อาจารย์ ดร.จตุรงค์ สุคนธชาติ 
20
อาจารย์จารุภัทร ดิษรัฐกิจ 
21
อาจารย์ ดร.สุพิชญ แขมมณี 
22
อาจารย์ ดร.อารียา เอี่ยมบู่ 
23
อาจารย์ ดร.ปณิธาน วนากมล 
24
อาจารย์ ดร.เข้ม พุ่มสะอาด 
25
อาจารย์ ดร.สุพจน์ มุศิริ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ชูครุวงศ์    
2. 
รองศาสตราจารย์ ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา
3. อาจารย์ชายชาติ ธรรมครองอาตม์ 
   
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ศิริโสภณา 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า
6. อาจารย์ ดร.อมรมาศ กีรติสิน   
7. อาจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี 
8. อาจารย์ ดร.ดวงแข บุตรกูล 
9. อาจารย์ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก 
10.
อาจารย์สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา 
11. อาจารย์ ดร.น้ำฝน คูเจริญไพศาล 
12.
อาจารย์ถนัด จินตโกศล 
13.
อาจารย์สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์ 
14.
อาจารย์ ดร.อโนชา หมั่นภักดี 
15. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ
 

 

Copyright 2010 by Faculty of Science, Srinakharinwirot University