en-USth-TH

SCI Core Values

SCI Core Values

SCI Core Values

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ขอเชิญ ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอเชิญ ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 14.00 น. ณ ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

การสัมมนาพิเศษ เรื่อง Urinary albumin measurement: From naked eye detection to mobile phone-based analyzer
การสัมมนาพิเศษ เรื่อง Urinary albumin measurement: From naked eye detection to mobile phone-based analyzer

การสัมมนาพิเศษ เรื่อง Urinary albumin measurement: From naked eye detection to mobile phone-based analyzer

บรรยายโดย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เชิงชั้น ในวันจันทร์์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 15-721 อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

เปิดรับสมัครโครงการทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 3)
เปิดรับสมัครโครงการทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 3)

เปิดรับสมัครโครงการทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 3)

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นได้ที่ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ - 7 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง การใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
โครงการสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง การใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

โครงการสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง การใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

บรรยายโดย ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์  ดร.แพร จิรวัฒน์กุล และ ดร.ชาตรี ไสยสมบัติ นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560  เวลา 12.45 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 19-403 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว (สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่นี่)

ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล ของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์
ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล ของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์

ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล ของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล ของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 มกราคม 2560 (กรุณาล็อกอินด้วย Account GAFE (E-mail g.swu.ac.th))

RSS
First46Lastผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อนิษฐาน ศรีนวล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อนิษฐาน ศรีนวล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อนิษฐาน ศรีนวล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

[ข่าวแสดงความยินดี] ผศ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
[ข่าวแสดงความยินดี] ผศ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

[ข่าวแสดงความยินดี] ผศ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

RSS
123Last

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 
27 ก.ย. 61 25 ก.ย. 61 25 ก.ย. 61 24 ก.ย. 61
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้อง
ปฏิบัติการ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การประชุมปรึกษาหารือความ
ร่วมมือกับ SPIP
โครงการวันเกษียณอายุราชการ
คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี
พ.ศ. 2561
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี มศว ประจำปีพุทธศักราช 2561