en-USth-TH

SCI Core Values

SCI Core Values

SCI Core Values

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

นิสิตที่มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาฯ จะต้องเข้ารับทุนการศึกษาในโครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ลงทะเบียนเวลา 13.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสมัครรับทุนการศึกษาและเงินอุดหนุนสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสมัครรับทุนการศึกษาและเงินอุดหนุนสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสมัครรับทุนการศึกษาและเงินอุดหนุนสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562

ส่งใบสมัครที่สำนักงานภาควิชา ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562  19 สิงหาคม 2562 
โดยภาควิชาฯ ดำเนินการคัดเลือกและส่งผลการคัดเลือกมายัง “หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์” ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2562

โครงการบริการวิชาการด้านไอที ในหัวข้อ การเขียนเอกสารและบทความวิชาการด้วยเลเท็กซ์
โครงการบริการวิชาการด้านไอที ในหัวข้อ การเขียนเอกสารและบทความวิชาการด้วยเลเท็กซ์

โครงการบริการวิชาการด้านไอที ในหัวข้อ การเขียนเอกสารและบทความวิชาการด้วยเลเท็กซ์

ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 - 16.20 น. ณ ห้อง 19-1802 ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว (เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ บัดนี้ - 8 สิงหาคม 2562 รับจำนวนจำกัด)

RSS
1Lastทุนวิจัย

ผลงาน/รางวัล

รางวัลชมเชย การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (พ.ศ.2557) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี
รางวัลชมเชย การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (พ.ศ.2557) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี

รางวัลชมเชย การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (พ.ศ.2557) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี

RSS
First242526Last