en-USth-TH

ค่านิยม (Core Values)

ค่านิยม (Core Values) ของคณะวิทยาศาสตร์

S    Scientific Excellence             
C    Corporate and Social Responsibility    
I     International Recognition  

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับนิสิต

การรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559 (บัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์)

          การรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559 (บัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์)

          วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 07.30 - 14.30 น. ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

          07.30 - 08.30 น.        บัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ รายงานตัว ณ โถงล่างอาคาร 19
                                           *บัณฑิตกลุ่มที่ 1 เข้าสู่ห้อง 19-501 และบัณฑิตกลุ่มที่ 2, 3 เข้าสู่ห้อง 19-502

          09.00 - 09.30 น.        คณบดีคณะวิทยาศาสตร์กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่บัณฑิต
          09.30 - 12.00 น.        บัณฑิตระดับปริญญาตรี แยกฝึกซ้อมย่อย
                                            **บัณฑิตกลุ่มที่ 1 ซ้อมย่อย ณ ห้อง 19-501
                                            บัณฑิตกลุ่มที่ 2 ซ้อมย่อย ณ ห้อง 19-502
                                            บัณฑิตกลุ่มที่ 3 ซ้อมย่อย ณ ห้อง 19-503

          12.00 - 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน
          13.00 - 14.30 น.        บัณฑิตถ่ายรูปหมู่ร่วมกับคณาจารย์ภาควิชา ณ ห้อง 19-502

          *ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://commencement.swu.ac.th/

หมายเหตุ :
1) บัณฑิตทุกคนต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมครบทั้ง 3 ครั้ง (วันที่ 23,24,25 ธันวาคม 2560) มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 27 ธันวาคม 2560
2) การฝึกซ้อมครั้งที่ 1 บัณฑิตจะต้องนำชุดครุยมาเพื่อภาพหมู่ด้วย

Previous Article การสมัครเข้าร่วมโครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่เพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
Next Article ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่เพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
Print
958

x