แสดงความคิดเห็น (ร่าง) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของพนักงาน


23/12/2558

          ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ "(ร่าง) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะของพนักงาน" ตั้งแต่วันนี้ - 6 มกราคม 2559

          สายวิชาการ
          สายสนับสนุนวิชาการ

          *กรุณา log in ด้วย Account GAFE (E-mail g.swu.ac.th)