ด้านการวิจัย
 

      1. จัดทำคู่มืองานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
           ฝ่ายวิจัยได้จัดทำคู่มือวิจัยคณะวิทยาศาสตร์  ประจำปี พ.ศ. 2554 เพื่อได้รวบรวมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมจากคู่มืองานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ โดยให้มีแผนปฏิบัติงานประจำปี มีการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และตรวจสอบได้

      2. จัดสรรทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
           ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินการจัดสรรทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์  รายละเอียดดังนี้

           2.1  โครงการวิจัยจากเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์

ลำดับ

ประเภทโครงการวิจัย

จำนวนโครงการ

งบประมาณ

1

โครงการเดี่ยวและแบบกำหนดทิศทาง

 35

 1,977,850

2

โครงการชุด

 3

 480,000

 

รวม

 38

 2,457,850

 

ระบบ e-Journal
 

 ระบบวารสารวิทยาศาสตร์ e-Journals System
ระบบวารสารวิทยาศาสตร์
อิเล็กทรอนิกส์

   
   

ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ด้านการวิจัย
 
 TitleOwnerSize (Kb) 
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
 
แผนยุทธศาสตร์ คณะฯ 5 ปี
 

Copyright 2010 by Faculty of Science, Srinakharinwirot University