รายงานผลการดำเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา รายงานผลการดำเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพ (AS3)
2557

ระดับหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 3.11 (ผลการประเมิน)


ระดับคณะ

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต : 3.82 (ดี)
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย : 4.40 (ดีมาก)
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ : 5.00 (ดีมาก)
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรงศิลปะและวัฒนธรรม : 5.00 (ดีมาก)
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ : 4.75 (ดีมาก)
เฉลี่ยรวมทุกต้วบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ : 4.34 (ดี)


ระดับสำนักงานคณบดี


แผนประกันคุณภาพการศึกษา

แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ 
        
ปีการศึกษา 2557 (PDF  ฉบับปรับปรุงวันที่ 23 เมษายน 2558)
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 
            ปีการศึกษา 2557 (PDF, xlsx)

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา
คุณสมบัติและการเสนอแต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ขั้นตอน/กำหนดการ/คุณสมบัติผู้ประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับหลักสูตร 
           ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
          องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา และการคิดรอบปี ระดับหลักสูตร
           ต้นแบบการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (SAR Template)
           ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
                    - (ตบช 2.1) ข้อมูลดิบของผลการประเมินบัณฑิต (ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2558) |
 คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คลิกที่หน่วยงานและระดับที่ต้องการทราบผล (capture หน้าจอ หรือ save เป็น pdf เพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐาน)  
สถิติจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต  | 
แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต มศว (วิชาชีพ และ ทั่วไป
                    - (ตบช 2.2) ข้อมูลผลสำรวจการมีงานทำบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา
                    - (ตบช 3.3) สถิติจำนวนนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สรุปโดยกองบริการการศึกษา
                    - (ตบช 5.3 และ ตบช 5.4 TQF ข้อ 6) ข้อมูลผลการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (หลักสูตรวิทย์-คณิต | หลักสูตรคอมพิวเตอร์)
                    - (ตบช 6.1) สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ต่อการจัดการเรียนการสอน (จากอาจารย์และนิสิต) | ปค.004 (ขอข้อมูลได้จากผู้สอนหรือหัวหน้าภาควิชา)
           วันที่รับการประเมิน วันที่ 13-17 กรกฏาคม 2558 (วันที่ประเมินจำแนกตามหลักสูตร)
         
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

 ระดับคณะ 
           ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
           องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ การคิดรอบปี ผู้กำกับตัวบ่งชี้และผู้รวบรวมข้อมูล (pdf)
           แผ่นงานติดตามผลการดำเนินงานพร้อมผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (องค์ 1 | องค์ 2 | องค์ 3 | องค์ 4 | องค์ 5 | สรุปผลการประเมินตนเองรอบ 9 เดือน)
           แนวปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองและรวบรวมเอกสารหลักฐาน (pdf)
           ต้นแบบการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะ (SAR Template
           วันที่ประชาพิจารณ์ วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558
           วันที่รับการประเมิน วันที่ 4-6 สิงหาคม 2558
       
  SAR ระดับคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 :
          AS3 ระดับคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 :

ระดับสำนักงานคณบดี
            การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับสำนักงานคณบดี
            SAR ระดับสำนักงานคณบดี ปีการศึกษา 2557 : 
            AS3 ระดับสำนักงานคณบดี ปีการศึกษา 2557 :

 ระดับคณะ 
           ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
           องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ การคิดรอบปี ผู้กำกับตัวบ่งชี้และผู้รวบรวมข้อมูล (pdf)
           แผ่นงานติดตามผลการดำเนินงานพร้อมผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (องค์ 1 | องค์ 2 | องค์ 3 | องค์ 4 | องค์ 5 | สรุปผลการประเมินตนเองรอบ 9 เดือน)
           แนวปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองและรวบรวมเอกสารหลักฐาน (pdf)
           ต้นแบบการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะ (SAR Template
           วันที่ประชาพิจารณ์ วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558
           วันที่รับการประเมิน วันที่ 4-6 สิงหาคม 2558
       
  SAR ระดับคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 :
          AS3 ระดับคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 :

แบบประเมินที่เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร

(กรุณาเปิดแบบประเมินผ่าน web browser Internet Explorer)

  แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์
 สำหรับ : นิสิต || (หลักสูตร 5.1, 5.2, 6.1)
ดาวน์โหลดแบบประเมิน (ป.ตรี) : .pdf | .docx
ดาวน์โหลดแบบประเมิน (ป.โท-ป.เอก) : .pdf | .docx
 
  แบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้  (หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
 สำหรับ : นิสิต || หลักสูตร (5.3, 5.4 TQF ข้อ 6)
ดาวน์โหลดแบบประเมิน : .pdf | .docx
 
  แบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้  (หลักสูตรคอมพิวเตอร์)
 สำหรับ : นิสิตคอมพิวเตอร์ || หลักสูตร (5.3, 5.4 TQF ข้อ 6)
ดาวน์โหลดแบบประเมิน : .pdf | .docx
 
  แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2557
 สำหรับ : อาจารย์ประจำหลักสูตร (หลักสูตร 4.3)
ดาวน์โหลดแบบประเมิน : .pdf | .docx
 
  แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร
 สำหรับ : นิสิต || (หลักสูตร 3.3)
ดาวน์โหลดแบบประเมิน : .pdf | .docx
 
  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
สำหรับ : นิสิต || (หลักสูตร 3.3)
ดาวน์โหลดแบบประเมิน : .pdf | .docx
 
  แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ต่อการจัดการเรียนการสอน
สำหรับ : นิสิต/คณาจารย์/บุคลากร/บุคคลทั่วไป || (หลักสูตร 6.1)
ดาวน์โหลดแบบประเมิน : .pdf | .docx

ระดับสำนักงานคณบดี
            การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับสำนักงานคณบดี
            SAR ระดับสำนักงานคณบดี ปีการศึกษา 2557 : 
            AS3 ระดับสำนักงานคณบดี ปีการศึกษา 2557 :  ระดับคณะ 
           ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
           องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ การคิดรอบปี ผู้กำกับตัวบ่งชี้และผู้รวบรวมข้อมูล (pdf)
           แผ่นงานติดตามผลการดำเนินงานพร้อมผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (องค์ 1 | องค์ 2 | องค์ 3 | องค์ 4 | องค์ 5 | สรุปผลการประเมินตนเองรอบ 9 เดือน)
           แนวปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองและรวบรวมเอกสารหลักฐาน (pdf)
           ต้นแบบการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะ (SAR Template
           วันที่ประชาพิจารณ์ วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558
           วันที่รับการประเมิน วันที่ 4-6 สิงหาคม 2558
       
  SAR ระดับคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 :
          AS3 ระดับคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 :

Contact Us
Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 2649 5000
ext. 18408

This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0