en-USth-TH

งานวิชาการ

การพัฒนาศักยภาพนิสิตและคณาจารย์ด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2558

โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
      กรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF (กิจกรรมที่ 1)
      กรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (Expected Learning Outcomes) (กิจกรรมที่ 2)
โครงการปรับพื้นฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษ-สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558
 โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
 โครงการทุนดี-SCIENCE
 โครงการต้นกล้าคณะวิทยาศาสตร์
โครงการนำเสนอผลงานนิสิต ครั้งที่ 2 : SCI Fair - Senior Project Presentation ปีการศึกษา 2558
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2558

 ระบบและกลไกการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

 ความร่วมมือด้านวิชาการ

 โครงการความร่วมมือผลิตครูให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3


  หลักสูตร

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
 


  มคอ.

 รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น ปีการศึกษา : 2558 | 2557 | 2556 | 2555
รายวิชาที่เรียนกับคณะอื่น ปีการศึกษา : 2558 | 2557 | 2556 | 2555
รายวิชาที่เรียนในหลักสูตร ปีการศึกษา : 2558 | 2557 | 2556 | 2555


งานวิชาการ 2557

การพัฒนาศักยภาพนิสิตและคณาจารย์ด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2557

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
      กรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF (กิจกรรมที่ 1)
      กรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (Expected Learning Outcomes) (กิจกรรมที่ 2)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
 โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
 โครงการทุนดี-SCIENCE
 โครงการต้นกล้าคณะวิทยาศาสตร์

 การประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2557

 ระบบและกลไกการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

 ความร่วมมือด้านวิชาการ

 โครงการความร่วมมือผลิตครูให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3


  หลักสูตร

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
 


  มคอ.

 รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น ปีการศึกษา : 2558 | 2557 | 2556 | 2555
รายวิชาที่เรียนกับคณะอื่น ปีการศึกษา : 2558 | 2557 | 2556 | 2555
รายวิชาที่เรียนในหลักสูตร ปีการศึกษา : 2558 | 2557 | 2556 | 2555


แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้สรุปผลแบบประเมิน (แยกตามหลักสูตร)

แบบแสดงความคิดเห็นศิษย์เก่า ชุดที่ 1 (pdf)
 แบบสอบถามอาจารย์ผู้สอน ชุดที่ 2 (pdf)
 แบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต ชุดที่ 3 (pdf)
 แบบการวิพากษ์หลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 4 (pdf)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 2548

สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อบังคับ / แนวปฏิบัติ / ประกาศ

การจัดการเรียนการสอน

การเปลี่ยนแปลงตารางเรียน
คู่มือการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

งานทะเบียนนิสิต

การขอ Transcript ใบรับรองต่าง ๆ
การลงทะเบียนเรียน
การแจ้งจบการศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

เอกสารดาวน์โหลด

สมอ.08 (แบบฟอร์มอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ประจำหลักสูตร)
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนประวัติและผลงานอาจารย์ (CV)
ตัวอย่างแบบฟอร์มการกรอกผลการตัดเกรด : pdf / excel
รายงานผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

แบบฟอร์มครู กศ.บ.

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์ม ก.พ.อ.03
แนวปฏิบัติการดำเนินการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสาร การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
 

แนวปฏิบัติ

การทวนสอบ
แนวปฏิบัติการส่งผลการประเมินการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์และการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 2649 5000
ext. 18407
Fax: +66 2260 0128


This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0