รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562
Puenisara Limnonthakul / 2 ตุลาคม 2561 / Categories: ข่าวทั่วไป

รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562

ด้วย สำนักงานคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้จัดให้มีกำรประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562

เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของเยาวชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”

>>ระดับมัธยมศึกษา ต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมต้นหรือมัธยมปลาย

>>ระดับอาชีวศึกษา ต้องเป็นนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา

>>ระดับอุดมศึกษา ต้องเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
 
จัดพิมพ์แบบฟอร์มการเสนอผลงานฯ ให้เรียบร้อยสวยงามตามความเหมาะสม
จัดทำเอกสารจำนวน 15 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด โดยให้ระบุที่เอกสารต้นฉบับ และสำเนา 14 ชุด)
พร้อมแนบซีดีไฟล์ข้อมูล
- แบบฟอร์มการสมัคร บันทึกข้อมูลในรูปแบบ Word และในรูปแบบ PDF 
- รูปภาพของผลงานสิ่งประดิษฐ์โดยบันทึกเป็นไฟล์ JPG หรือ PNG (3-5 ภาพ)
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  http://www.inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=168    
 
 
จัดส่งเอกสารไปที่ :
ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 
หมดเขตการรับสมัคร ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 
Print
9412

Categories

Archive