19 พ.ย. 2018

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อนิษฐาน ศรีนวล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิษฐาน ศรีนวล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์" ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา” จากมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

Print

Number of views (4541)      Comments (0)

Tags:

Archive