Montawan / 17 ธันวาคม 2561 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

การรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560

          กำหนดการ "การรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560" สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์

          วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

          - กำหนดการ

หมายเหตุ : บัณฑิตทุกคนต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมครบทั้ง 3 ครั้ง (วันที่ 23, 24, 25 ธันวาคม 2561) มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18446, 18432

Print
7003

Categories

Archive