Montawan / 24 ธันวาคม 2561 / Categories: ข่าวทั่วไป

แบบสำรวจการเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย SWU moodle

          ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ตอบแบบสำรวจการเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ "การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย SWU moodle" โดยได้รับเกียรติบรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มศว

          ลิงค์แบบสำรวจ https://goo.gl/Srqnfb (ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2561)

Print
6925

Categories

Archive