Montawan / 10 มกราคม 2562 / Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาทุนดี science ประจำปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 5)

          ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะมอบ "ทุนการศึกษาทุนดี science ประจำปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 5)" โดยมีจุดมุ่งหมายในการบ่มเพาะและสร้างแรงจูงใจให้แก่นิสิตได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนและการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และมีความพร้อมในการออกไปทำงานหรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 14 ทุน แบ่งเป็นหลักสูตรละ 1 ทุน ทุนการศึกษาละไม่เกิน 15,000 บาท

          โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร (ดาวน์โหลด) ระหว่างบัดนี้จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2562 และส่งใบสมัครที่ภาควิชาที่สังกัด ภายในวันที่ 21 มกราคม 2562

          - ประกาศ

         

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18432

Print
9060

Categories

Archive