Montawan / 30 มกราคม 2562 / Categories: ข่าวทั่วไป

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลา ในช่วงวันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 62

          สืบเนื่องจากปัญหาฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐานเป็นอัตรายต่อสุขภาพของนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศเรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิตทุกระดับ

          ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอแจ้งแนวทางในการลาหยุดในช่วงวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ดังเอกสารแนบ

          - ประกาศคณะวิทยาศาสตร์

Print
4035

Categories

Archive