Montawan / 3 เมษายน 2562 / Categories: ข่าวทั่วไป

ขอเชิญ สมัครรับเลือกตั้งเป็น กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนส่วนงาน

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ (ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี) สมัครรับเลือกตั้งเป็น "กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนส่วนงาน" ตั้งแต่บัดนี้ - 4 เมษายน พ.ศ.2562 ในเวลาทำการ 8:30 - 16:30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19)

          ทั้งนี้ ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ (ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน) ใช้สิทธิเลือกตั้ง "กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทผู้แทนส่วนงาน" ในวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 8:30 - 13:30 น. ณ ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ (ชั้น 1 อาคาร 10)

          อนึ่ง คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้ลาหรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ในวันที่มีการเลือกตั้งฯ ให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18445

Print
3389

Categories

Archive