Montawan / 26 กรกฎาคม 2562 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 5 : โครงการอบรมเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

          ขอเชิญ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 เข้าร่วม “โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 5 : โครงการอบรมเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562” ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.15 น. ณ ห้อง 19-501 และห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว ให้เกียรติเป็นวิทยากรการบรรยายสร้างเสริมแรงบันดาลใจ ในหัวข้อ “ต้นกล้า ต้นทางนักวิทย์ กับแนวคิดในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข”

          - กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยส่งเสริมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18432

Print
7479

Categories

Archive