ทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ปิดประกาศรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยบริหารงานวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนวิจัยทุนรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 

  1. ประกาศการรับสมัครทุน 
  2. แบบ วท 5-01 
  3. แบบ ข้อเสนอแผนบูรณาการ 
  4. แบบ ข้อเสนอโครงการ (โครงการเดี่ยว/โครงการย่อยภายใต้แผนบูรณาการ)
  5. มาตรฐานการวิจัย 


🍁 คณาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์ขอรับทุน สามารถส่งเอกสาร วท 50-1 ผ่านทางภาควิชามายังฝ่ายวิจัย ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562  กรณีที่เป็นโครงการแผนบูรณาการวิจัย ให้หัวหน้าแผนฯ ดำเนินการรวบรวมเอกสารและนำส่ง

🍁 ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ที่ประสงค์จะขอสมัครับทุน upload เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ แบบฟอร์ม
ตามลิงค์ https://forms.gle/a8fhMoLwVBwKJtHJA (หัวหน้าโครงการ/หัวหน้าแผนบูรณาการเป็นผูั upload เอกสารทั้งชุด

🍁 อนึ่ง การเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยจะดำเนินเมื่อหากมีงบประมาณเหลือจึงจะดำเนินการเปิดรับสมัครในครั้งต่อไป

Print
9824

Categories

Archive