โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2562

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรอาวุโส คณาจารย์ บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562” ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00 - 13.30 น. ณ ห้อง 10-204 กข. อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว โดยมีรายละเอียด : กำหนดการ

          รายนามผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

          1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติวรรณ  เพ็ญเพียร สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์
          2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิตย์  สุขสำราญ  สังกัดภาควิชาเคมี
          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดุล  ฉัตรทอง  สังกัดภาควิชาเคมี
          4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจีนาฏ  โพธิเวชกุล สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา
          5. อาจารย์วันชาติ  สุมโนจิตราภรณ์  สังกัดภาควิชาชีววิทยา
          6. อาจารย์สมศักดิ์  มณีรัตนะกูล สังกัดภาควิชาฟิสิกส์
          7. อาจารย์อิทธิศักดิ์  ลัชชานนท์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์
          8. นายสถิตย์  สนาม สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : งานคลังและพัสดุ (ผู้รับผิดชอบโครงการฯ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร.02-649-5000 ต่อ 18425

Print
9649

Categories

Archive