โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

          ขอเชิญ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08:30 น. ณ ห้อง 10-204 กข. อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุมนรตรี  นิ่มเนติพันธ์ ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา มศว บรรยาย เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร”

          และขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โถงล่าง อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : งานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) โทร.02-649-5000 ต่อ 18425

Print
5980

Categories

Archive