การใช้ Google Meet/Google Classroom/Moodle ในการจัดการเรียนการสอน online

         ขอเชิญ คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจ ชมการสาธิต “การใช้ Google Meet/Google Classroom/Moodle ในการจัดการเรียนการสอน online” ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 9:30 - 11:00 น. ช่อง Google Meet หรือ click ที่ https://meet.google.com/qdh-dtct-dri

Print
7268

Categories

Archive