มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัย

- มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
- มาตรการการดูแลป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 2)
- มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3)
- มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4)
- มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 5)
- มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6)

 

ประกาศมหาวิทยาลัย (ประกาศวิชาการ)

- แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
- แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 2)

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์

- แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
- แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ในระหว่างการปิดทำการชั่วคราว
- แบบขออนุมัติเข้าพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ในช่วงเวลาปิดทำการชั่วคราว

 

 

Print
5433

Categories

Archive