โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำปีคณะวิทยาศาสตร์

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:30 น. ผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ ดังลิงก์ https://meet.google.com/ydz-btdt-gyw 

          - กำหนดการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : งานนโยบายและแผน (ผู้รับผิดชอบโครงการฯ) โทร.02-649-5000 ต่อ 18423

Print
7244

Categories

Archive