Montawan / 24 กรกฎาคม 2563 / Categories: ข่าวทั่วไป

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเสนอชื่อ) "ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ โดยสามารถใช้สิทธิ์ล่วงหน้าได้ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวปวีณา พานิชชัยกุล หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18428

Print
5583

Categories

Archive