แสดงความยินดีแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน GHB Innovation Award 2020 (ประเภทกลุ่มบุคคล)

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “นางเอกปรียา  ใบสนิ  นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และทีม”   ในโอกาสได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” จาก “การแข่งขัน GHB Innovation Award 2020 (ประเภทกลุ่มบุคคล)” จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เรียนจากหลักสูตรกับข้อมูลจริงในองค์กร เรื่อง “ค้นหาข้อมูลเชิงลึก (Insight) จากผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้าธนาคาร”

Print
6398

Categories

Archive