โครงการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วม “โครงการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา” ในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09:30 - 16:30 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การออกแบบหลักสูตรโมดูล ตามแนวคิด Outcome-Based Education” ทั้งนี้ เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ที่ลิงก์ https://qrgo.page.link/qNiab หรือสแกนจาก QR code ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 25 กุมภาพันธ์ 2564 

          - กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร งานบริการการศึกษาสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18435 อีเมล yupawadee@g.swu.ac.th

Print
5527

Categories

Archive