แบบสอบถามความพึงพอใจและความผูกพันของนิสิตที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอความร่วมมือนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ทุกระดับการศึกษาและทุกชั้นปี ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม “แบบสอบถามความพึงพอใจและความผูกพันของนิสิตที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคณะวิทยาศาสตร์และประกอบการประเมินคุณภาพต่อไป ดังลิงก์ https://qrgo.page.link/NQaYT  โดยขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18429

Print
5479

Categories

Archive