เกณฑ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2564

          ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือก “ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564” เพื่อเชิดชูเกียรติและมอบโล่ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับศิษย์เก่า ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

          - ประกาศ
          - ใบเสนอชื่อ

          ทั้งนี้ เปิดรับการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ – 1 มิถุนายน 2564

Print
6378

Categories

Archive