รางวัลเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีพุทธศักราช 2564

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีพุทธศักราช 2564" โดยมีรายนามดังนี้

          1. ดร.กฤตย์  พัตรปาล  ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

          2. ดร.กอบวิทย์  พิริยะวัฒน์  ศิษย์เก่าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18438 อีเมล์ thammanoon@g.swu.ac.th

Print
5852

Categories

Archive