ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทผู้แทนทั่วไป และประเภทผู้แทนส่วนงาน

         ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ “สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทผู้แทนทั่วไป และประเภทผู้แทนส่วนงาน” ระหว่างวันที่ 1 – 16 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ) 

           - รายละเอียด 
           การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนทั่วไป
           - การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนส่วนงาน

ติดต่อสอบถาม : หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ อีเมล์ kusumas@g.swu.ac.th โทร. 02-649-5000 ต่อ 18445

Print
3464

Categories

Archive