แบบสอบถามการร่วมรับฟังการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ร่วมกับผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มศวเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

          ตามที่ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มศว ที่ผ่านมาแล้วนั้น 

          ในการนี้ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ในส่วนของการนำองค์กร คณะวิทยาศาสตร์จึงขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถาม โดยท่านสามารถเข้าร่วมตอบแบบสอบถามดังกล่าว ได้ที่ https://shortest.link/2Y79 (หรือตามแบบฟอร์มที่แนบด้านล่างนี้) ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ตอบภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565

Print
4696

Categories

Archive