การเลือกผู้แทนเพื่อเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

          ขอเชิญบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ “เลือกผู้แทนเพื่อเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 14.30 น. ณ ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์  

          ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกผู้แทนมีเหตุผลและความจำเป็นไม่สามารถมาใช้สิทธิได้ในวันและเวลาที่กำหนด ให้ผู้มีสิทธิเลือกผู้แทนยื่นความจำนงเพื่อใช้สิทธิเลือกผู้แทนโดยใส่ซองปิดผนึกได้ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  

          - ขอเชิญบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์เลือกผู้แทนเพื่อเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

Print
4605

Categories

Archive