เกณฑ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2565

          ขอเชิญ บุคคล องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงประธานชมรมวิทยาศาสตร์ มศว  ประธานหลักสูตร ประธานรุ่น หรือตัวแทนศิษย์เก่า พิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษาที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ มศว) เพื่อรับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2565”

          ทั้งนี้มีกำหนดระยะเวลาการเสนอชื่อ ตั้งแต่บัดนี้ - 1 มิถุนายน 2565 (ส่งเอกสารการเสนอชื่อที่คณะ หรือทางไปรษณีย์) 

          - ประกาศ
          - แบบฟอร์ม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 02-6495000 ต่อ 18438 หรืออีเมล์ thammanoon@g.swu.ac.th

Print
4014

Categories

Archive