Montawan / 31 พฤษภาคม 2565 / Categories: ข่าวทั่วไป

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขอรับทุนวิจัยประเภททุนพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) จากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)

          คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอเพื่อรับ “การขอรับทุนวิจัยประเภททุนพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) จากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)" ทั้งนี้บุคลากรที่ประสงค์ขอรับทุนฯ ขอให้ดำเนินการสมัครผ่านระบบ URMS ภายใน 8 มิถุนายน 2565 และนำเอกสารส่งที่ “หน่วยบริหารงานวิจัย” ภายใน 9 มิถุนายน 2565 

          - ประกาศคณะวิทยาศาสตร์
          - แบบฟอร์มเสนอทุนวิจัย
          - หนังสือนำส่งทุน

Print
2197

Categories

Archive