โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน EdPEx 200

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมย่อยที่ 1.7 : โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน EdPEx 200" ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 19-903 อาคาร 19 ชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์

          - กำหนดการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร 18416

Print
2991

Categories

Archive