แสดงความยินดีนิสิตได้รับรางวัล “Oral Presentation Award งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ”

          ขอแสดงความยินดีแก่ “นางสาวสิรินยา  อุกาสี นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับรางวัล “Oral Presentation Award งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISTEM2022 (International Conference and Exhibition on Science, Technology and Engineering of Materials : ISTEM)” จากหัวข้อ “Enhancing output efficiency of chitosan-based film by embedding glycine amino acid for piezoelectric-triboelectric hybrid nanogenerator” โดยมี อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  จรุญสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี

 

Photo credit ขอขอบคุณภาพประกอบจากภาควิชาวัสดุศาสตร์

Print
1546

Categories

Archive