แสดงความยินดีแก่อาจารย์ภาควิชาเคมี ในโอกาสได้รับ “รางวัล FIA​ Award for Technical Development as Research Team Innovator

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มศว และคณะ” ในโอกาสได้รับ “รางวัล FIA Award for Technical Development as Research Team Innovator” จาก Japanese Association for Flow Injection Analysis (JAFIA) มอบในงาน 58th Annual Meeting of JAFIA  in Kobe, Japan. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

Print
1683

Categories

Archive