ขอความอนุเคราะห์นิสิตตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและความผูกพันของนิสิตที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มศว” ประจำปีการศึกษา 2565

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) ปีการศึกษา 2565 ร่วมตอบแบบ “แบบสอบถามความพึงพอใจและความผูกพันของนิสิตที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มศว” ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565 ดังลิงก์ : https://bit.ly/40obsbN หรือทางแบบฟอร์มด้านล่างนี้

-----------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18428

Print
1482

Categories

Archive