เสนอชื่อกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตำแหน่งสายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ “ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสายปฏิบัติการ” ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สำนักงานคณบดี ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

          โดยสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อล่วงหน้าได้ในวันที่ 25 กันยายน 2566 ในเวลาทำการ 08.30 – 16.30 น. ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (สำนักงานคณบดี ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์)

          - รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ

----------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ โทร 02 – 6495000 ต่อ 18428, 18445

Print
1759

Categories

Archive