แสดงความยินดีแก่นิสิต วท.บ.วิศวกรรมข้อมูล ในโอกาสได้รับ First Runner Up Awards การแข่งขัน NTT Digital Innovation Challenge 2023

          ขอแสดงความยินดีแก่ “นายเรืองวิทย์ ชลภาพ นางสาวสุภัสสร ปู่มั่นคง และนางสาวอลิสา ชูศรี (ทีม โอรีโอ้ไก่ปลา)” นิสิตหลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับ “First Runner Up Awards” การแข่งขัน “NTT Digital Innovation Challenge 2023” ในหัวข้อ “Application (Power Platform, Open AI) Competition” จัดโดย NTT DATA Group Corporation โดยมี อาจารย์ ดร.วีระ สอิ้ง เป็นอาจารย์ผู้ดูแลการแข่งขัน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคาร column tower ซอยสุขุมวิท 16 กรุงเทพฯ

-------------------------

️หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรุณาติดต่อ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 หรือ inbox Facebook Fanpage @SCISWU

-------------------------

ผู้เผยแพร่ : หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408

Print
1011

Categories

Archive