ขอเชิญภาควิชาฯ “เสนอชื่อนิสิตคณะวิทยาศาสตร์” เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็น “นิสิตวิทยาศาสตร์ดีเด่น” มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2567

          ขอเชิญภาควิชาฯ “เสนอชื่อนิสิตคณะวิทยาศาสตร์” เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็น “นิสิตวิทยาศาสตร์ดีเด่น” มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2567

          ตามที่ ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ได้เล็งเห็นความสำคัญของนิสิตที่มีผลงานดีเด่น อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนานิสิตและยกย่องนิสิตที่ทำคุณประโยชน์มีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงได้จัดให้มีพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย”

          ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ภาควิชาเสนอชื่อนิสิตดีเด่นเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็น “นิสิตวิทยาศาสตร์ดีเด่น”มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2567

          1) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน
          2) ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 คน

          โดยส่งแบบเสนอชื่อนิสิตที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศดังแนบ มายัง “หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ภายในวันที่ 10 มกราคม 2567 เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยละ 2 รายชื่อต่อระดับการศึกษา พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดประวัติและผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อพร้อมความเห็นของหน่วยงาน รวบรวมและจัดส่งแบบฟอร์มไปยังฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม

          - ประกาศหลักเกณฑ์ฯ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต โทร. 02-6495000 ต่อ 18438 อีเมล์ pornthipb@g.swu.ac.th , thammanoon@g.swu.ac.th

Print
1322

Categories

Archive