ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2/2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2/2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

            ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ

          ทั้งนี้ *ขอให้นิสิตทีมีรายชื่อเป็นผู้ได้รับทุนฯ ส่งเอกสารรายงานตัวที่อีเมล์ thammanoon@g.swu.ac.th ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567

----------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์  มศว โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438


          ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2/2566

           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

          โดยขอให้นิสิตที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ Add เข้ากลุ่ม LINE เพื่อประสานงานการสอบสัมภาษณ์ (สแกน QR Code)

----------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438


         

          ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่นิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

          ทั้งนี้ นิสิตระดับระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ที่ประสงค์ขอรับทุนฯ ดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ ได้ที่ Google Form ดังลิงก์ https://bit.ly/3Uc4kz5 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

           ประกาศ

----------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

Print
2621

Categories

Archive