คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการรับรอง UKPSF จากสถาบัน Advance Higher Education (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2567)

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการรับรองคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร ( The United Kingdom Professional Standard Framework : UKPSF ) จากสถาบัน Advance Higher Education

ระดับ SENIOR FELLOW

1. ศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร ภาควิชาชีววิทยา
2. ผศ.ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์ ภาควิชาชีววิทยา
3. รศ.ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์ ภาควิชาเคมี
4. ผศ.ดร.สุจิตรา ศรีสังข์ ภาควิชาเคมี
5. รศ.ดร.น้ำฝน คูเจริญไพศาล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
6. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ ภาควิชาฟิสิกส์
7. ผศ.ดร.จรรยา ดาสา ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
8. รศ.ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า ภาควิชาวัสดุศาสตร์

ระดับ FELLOW

1. ผศ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
2. ผศ.ดร.วิศรุตตา อัตถากร ภาควิชาชีววิทยา
3. อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
4. ผศ.ดร.พรพิมล ประยงค์พันธ์ ภาควิชาเคมี
5. อ.ดร.ชัชฎาภรณ์ พิณทอง ภาควิชาเคมี
6. รศ.ดร.สุขุมาภรณ์  กระจ่างสังข์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
7. อ.ดร.สุกัญญา อินทรภักดิ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
8. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
9. ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
10. ผศ.ดร.ปณิธาน วนากมล ภาควิชาวัสดุศาสตร์
11. ผศ.ดร.อัครินทร์ บุญสมบัติ ภาควิชาวัสดุศาสตร์
12. ผศ.ดร.อารียา เอี่ยมบู่ ภาควิชาฟิสิกส์
13. ผศ.ดร.สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์
14. ผศ.ดร.สุชาดา พงษ์ประเสริฐ ภาควิชาคณิตศาสตร์
15. ผศ.ดร.สายัณห์ โสธะโร ภาควิชาคณิตศาสตร์
16. ผศ.ดร.ธันวา ธีระกาญจน์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
17. ผศ.ดร.ก้องเกียรติ จำปาศรี ภาควิชาชีววิทยา
18. อ.ดร.วิทยา  ผาคำ ภาควิชาชีววิทยา
19. อ.ดร.ณวรา  สีที ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
20. รศ.ดร.พิชาภัค ศรียาภัย ภาควิชาจุลชีววิทยา
21. ผศ.ดร.ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
22. อ.ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
23. ผศ.ดร.สุขุมาภรณ์  แสงงาม ภาควิชาชีววิทยา
24. ผศ.ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล ภาควิชาฟิสิกส์
 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2567

----------------------------------------

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรุณาติดต่อ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 หรือ inbox Facebook Fanpage @SCISWU

--------------------------
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-649-5000 ต่อ 18435

Print
767

Categories

Archive