โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุของคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 เรื่อง การอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

          ขอเชิญ  คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุของคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 เรื่อง “การอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง” ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          - เวลา 9.00 – 12.00 น.  การบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อ/ขอบเขตงานจัดจ้าง” โดยได้รับเกียรติจาก คุณบุษรา ลำพูน นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สังกัด กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นวิทยากร

          - เวลา 13.00 – 16.00 น.  การบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณชรินรัตน์ วรรณภิละ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สังกัด กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นวิทยากร

หมายเหตุ : *แบบ online สำหรับบุคลากรภายนอก และบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ( ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมแบบ online : https://shorturl.asia/1kv5C)

**แบบ onsite สำหรับผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ลงทะเบียนอบรม (บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ประสงค์เข้าร่วมฯ สามารถแจ้งชื่อได้ที่ภาควิชา)

--------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-649-5000 ต่อ 18425 หรืออีเมล์ ittipol@g.swu.ac.th

Print
657

Categories

Archive