แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของนิสิต (ปัจจุบัน) ที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2566

          ขอความอนุเคราะห์นิสิต (ปัจจุบัน) ทุกสาขาวิชา ทุกระดับชั้น คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำแบบสอบถาม “แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของนิสิต (ปัจจุบัน) ที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2566” เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป

          ที่ลิงก์ : click หรือ

--------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-649-5000 ต่อ 18429

Print
529

Categories

Archive